Privacybeleid

Deze Privacy Beleidsregels omschrijven de manier waarop wij, Magellan Films, de informatie verzamelen, bewaren en gebruiken van individuele personen die deze website bezoeken.

 1. Privacyverklaring

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Magellan Films zal, in het algemeen, uw persoonsgegevens enkel verwerken zoals beschreven in deze Privacy Beleidsregels. Wij behouden ons echter het recht voor om bijkomende verwerkingen uit te voeren voor zover als wettelijk geoorloofd of vereist, of ter ondersteuning van enig wettelijk of strafrechtelijk onderzoek. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

 1. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens.

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die vanzelfsprekend zijn uit de omstandigheden of waarover wij u informeren bij de verzameling van de persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding van informatie

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen anders dan zoals voorzin in deze Privacy Beleidsregels. Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan andere Magellan Films filialen wereldwijd die instemmen om ze te behandelen in overeenstemming met deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen bij gelegenheid ook worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Magellan Films optreden, of in verband met de activiteiten van Magellan Films, voor verdere verwerking in overeenstemming met het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Persoonsgegevens kunnen ook op andere wijze rechtmatig verwerkt worden, zoals het leveren van diensten, het evalueren van het nut van deze website, marketing, data management of technische ondersteuning. Deze derde partijen hebben een overeenkomst met ons afgesloten om alleen persoonsgegevens te gebruiken voor het afgesproken doel, en om uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, en niet bekend te maken aan derden, behalve wanneer vereist door de wet, wanneer toegestaan door ons of zoals vermeld in deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens die van u verzameld worden, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval dat de bedrijfsactiviteit waarop deze site betrekking heeft, of een deel ervan, en de klantgegevens die ermee verband houden, verkocht, afgestaan of overgedragen worden. In dergelijk geval zullen wij de koper, verkrijger of overnemer verplichten om de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan een derde partij als we verplicht zijn om dit te doen vanwege een toepasselijke wetgeving, rechterlijke beslissing of overheidsregelgeving, of als dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijke of andere juridische procedure of onderzoek, hier of in het buitenland.

 1. Recht van toegang

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en geactualiseerd bewaard worden voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking niet redelijkerwijze noodzakelijk is voor een legitiem zakelijk doeleinde zoals omschreven in deze Privacy Beleidsregels of voor onze naleving van de wetgeving. In het geval van elektronische direct marketing, zullen wij u voorzien van een methode om uit te stappen (opt-out) van verdere marketing materialen of met een methode om in te stappen (opt in) indien vereist door de wet. Indien u ons wil contacteren in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar info(at)magellanfilms.be. Als u contact met ons opneemt, noteer dan de naam van de website waar u de informatie verstrekte, evenals de specifieke informatie die u wilt dat wij verbeteren, actualiseren of verwijderen, alsook een goede identificatie van uzelf. Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen zullen onderworpen worden aan alle toepasselijke juridische en ethische verplichtingen betreffende rapportage of betreffende bewaring of archivering van documenten.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die Magellan Films on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt DMagellan Films datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

 1. ‘Cookies’ en ‘internet tags’

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje, eventueel met cijfers, dat door een website opgeslagen wordt op de pc of het apparaat (smartphone, tablet, enz.) die u gebruikt om die website te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om het gebruik van een website te versnellen en op maat aan te passen naarmate u die site bezoekt en herbezoekt.

Hiertoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer…) en de server waarop de website draait, bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeur inzake weergave van de website (taal, tekengrootte, enz.), uw navigatiehistoriek, uw keuzes uit de opties die de website aanbiedt of nog registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken wij op de website

 1. Functionele cookies:
  Deze cookies zijn specifiek voor WordPress, het platform voor content management dat zowat de «motor» is van de website.
  De WordPress-cookies zorgen voor een beter beheer van bepaalde functionaliteiten van de website. Deze cookies zijn anoniem (niets van de ingezamelde informatie laat zich aan uw identiteit koppelen). Verder is het zo dat de WordPress-cookies, met uitzondering van de cookie die uw taalvoorkeur vastlegt, verdwijnen van zodra u uw browser afsluit. Zij worden dus van uw pc of apparaat gewist van zodra u de browser sluit.
 2. Statistische cookies:
  De website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het aantal bezoekers aan de website en hun gedrag te analyseren.
  Deze statistische cookies leveren informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan tot 2 jaar oplopen.

Hoe cookies controleren?

U hebt de mogelijkheid om cookies naar eigen goeddunken te controleren en/of te wissen via de instellingen van uw browser. Zo kunt u alle op uw pc opgeslagen cookies wissen en kunt u de meeste browsers ook zo instellen dat zij cookies tegenhouden. In dat geval is het mogelijk dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan dezelfde website opnieuw moet invoeren en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij graag naar:

 1. Persoonlijke informatie en kinderen

De meeste diensten die beschikbaar zijn op deze site zijn bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Eenieder die informatie wenst te bekomen betreffende een geneesmiddel of medisch hulpmiddel dat bestemd is voor kinderen, dient minstens 18 jaar oud te zijn. Wij zullen niet opzettelijk gegevens van een minderjarige onder de 18 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks off-line contact. We zullen de ouder voorzien van: (1) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (2) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie. Wij houden ons aan wetten ter bescherming van het kind.

 1. Links met andere sites

Deze Privacy Beleidsregels zijn alleen van toepassing op deze website en niet op websites van derde partijen. Wij kunnen links voorzien naar andere websites die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het internet, kunnen wij de standaarden voor de bescherming van de privacy van de websites naar dewelke wij een link leggen, niet garanderen, noch verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van andere websites dan deze. Deze Privacy Beleidsregels zijn niet bedoeld om van toepassing te zijn op websites waarmee een link gelegd wordt en die niet van Magellan Films zijn.

 1. Neem contact op met Magellan Films

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met de webmaster via info(at)magellanfilms.be.